Program for Frogner Ap

Dette er vårt program for bydelsutvalget i Frogner bydel 2019 - 2023

Kjære velger,

Vi mener at utviklingen av Bydel Frogner er forbedret med det nye byrådet. Bydelen har bedre økonomi, og det er igjen midler til økt satsing. Eldreomsorgen har fått nye stillinger, og det er satt i gang bygging av nye idrettsanlegg, sykehjem og tilrettelagte boliger. En stemme til Arbeiderpartiet er en stemme til fortsatt satsing på gode offentlige tjenester, nye skoler, barnehager, idrettsanlegg og sykehjem, en styrt byutvikling til fellesskapets beste, og en offensiv miljøpolitikk.

Frogner er en tett befolket bydel i en av Europas raskest voksende byer. Når byen utvikler seg fort, er det viktig å ta grep slik at utviklingen går i riktig retning. Frogner Arbeiderparti vil være partiet for alle som ønsker god nærmiljøutvikling, en god skole for barna, gode arbeidsvilkår for bydelens ansatte, mangfold, velfungerende offentlige tjenester og en verdig eldreomsorg.

Vi vil prioritere barn og unges oppvekstmiljø når planene for bydelens videre utvikling legges. Vi skal utjevne forskjeller, og være en stemme for ansvarlig og langsiktig styring av økonomien i bydelen.

Som folkevalgte er vi ditt ombud og vil prøve å representere innbyggerne på en best mulig måte. Frogner Arbeiderparti vil være pådrivere for medvirkningsprosesser som inkluderer flere stemmer i bydelen, uavhengig av inntekt. Vi vil ikke overlate utviklingen av viktige utbyggingsområder i bydelen til markedskreftene, men i dialog med innbyggerne ta politiske grep som gir en grønnere og varmere by med plass til alle.

Dette er vårt program for valgperioden 2019 - 2023, som legger grunnlaget for den politikken våre representanter skal fremme i Bydel Frogner, sammen med deg.

Frogner - En bydel i utvikling

Frogner har med sin sentrale beliggenhet et pulserende byliv. Det gir mange kvaliteter, men også utfordringer som typisk kommer i et pressområde. I vår by er dette knyttet til stor trafikk, støy, luftforurensning og kamp om arealer.

Frogner Arbeiderparti ønsker en levende bydel med gode bomiljøer, og godt vedlikeholdte og tilgjengelige gater og plasser, kombinert med et rikt handelsliv, gode kulturopplevelser og et spennende uteliv. Det er viktig at alle skal føle seg hjemme i vår bydel. Vi vil jobbe for et tett samarbeid mellom bydelen, næringslivet og kulturlivet. Frogners unike kvaliteter og arkitektoniske særpreg skal bevares. Vi ønsker flere lokale møteplasser og vil gi støtte til nye tiltak som skaper gode nærmiljøer.

Frogner Arbeiderparti ønsker å styre byutviklingen gjennom helhetlig planlegging av nye områder. Bare gjennom aktiv politisk styring sikrer vi at utviklingen skjer til beste for fellesskapet. Vår ambisjon er mindre biltrafikk i byen, og at kollektiv, sykkel og gange skal være den vanligste måten å ta seg fram på. Samtidig skal det tilrettelegges for de som er avhengig av bil, for eksempel med beboerparkering og parkeringsplass for forflytningshemmede.

I vår bydel er Filipstad og Majorstuen viktige utviklingsområder hvor det må legges til rette for mange behov på begrenset plass. Vi mener det er nødvendig med en god blanding av ulike typer boliger, og areal for ny skole og barnehager. Det skal være plass til unge og gamle, ikke bare de med tykkest lommebok. Disse områdene må knyttes til resten av byen med et raskt og effektivt kollektivtilbud, og gode alternativer for gående og syklende.

Arbeiderpartiet vil ha din stemme for å:

 • utvikle Filipstad til en levende bydel med boliger i alle prisklasser, og få parker, barnehager, et godt kollektivtilbud og studentboliger inn i planene
 • støtte bygging av ny T-banestasjon på Majorstuen med utbygging over sporområdet, og nye boliger og næringslokaler
 • bevare Bydel Frogners særpreg og tilpasse høyden på bygg til omkringliggende bygg
 • redusere gjennomfartstrafikken i boligområder og etablere flere tiltak for å redusere farten
 • fortsette arbeidet for bedre skoleveier, og gjøre områdene rundt skolene tryggere ved å innføre hjertesoner og 30-kilometers fartsgrenser
 • utvikle Bygdøy alle til miljøgate med kastanjetrær, nytt sykkelfelt og redusert gjennomgangstrafikk
 • bevare Skovveien som handlegate
 • stenge Cort Adelers gate og Løkkeveien for gjennomkjøring permanent hvis prøveprosjektet er vellykket
 • fortsette med bilfrie dager i Bygdøy allé og Bogstadveien
 • ruste opp Vestkanttorget og lekeplassen der, slik at det blir en naturlig møteplass med mulighet for arrangementer av ulike slag
 • arbeide for en ny fergerute mellom Bygdøy, Rådhusplassen og Bjørvika
 • arbeide for universell utforming i bydelen, slik at ingen stenges ute
 • arbeide for alternativ lokalisering av cruisehavn som ikke fører til mer trafikk og forurensning i boligområder
 • bedre tilgjengelighet og trafikksikkerhet ved museene på Bygdøy
 • fortsette satsingen på god feiing og snømåking av fortau og gangveier
 • etablere ruter av godt brukte gangveier som vedlikeholdes ekstra godt i vintermånedene
 • arbeide for på- og avlastningssoner for håndverks- og varetransport i bydelen
 • arbeide for å få strengere skjenkebestemmelser i boligstrøk
 • arbeide for kortest mulig avstand mellom holdeplasser i kollektivsystemet

Frogner – grønn og raus

Frogner er en sentrumsnær bydel med tett bebyggelse og mye trafikk. Det gjør det desto viktigere å ta vare på de grønne lungene, og verne og utvikle våre trivelige gater og plasser.  Badestrendene på Bygdøy og de lokale parkene på Skillebekk og Uranienborg gir mulighet for lek og avkobling. Vigelandsparken er en perle for hele byen. Frogner Arbeiderparti mener at bydelens parker og fellesområder skal være åpne, tilgjengelige, og godt vedlikeholdt. Vi vil fortsette satsingen på å gjøre Oslo til en grønnere by, tilrettelagt for gående og syklende, med mindre gjennomgangstrafikk og renere luft.

I denne perioden har byrådet under ledelse av Arbeiderpartiet åpnet flere nye strekninger med sykkelveier, innført beboerparkering som gjør det lettere å parkere der man bor, oppgradert parker og møteplasser, skaffet flere bysykler og etablert flere ladestasjoner for el-biler. Noen store tiltak, mange små. Dette er grep som gir et bedre bymiljø og luftkvalitet for oss som bor her. Frogner Arbeiderparti er og har vært en pådriver for en grønnere bydel, og er stolte av det vi har fått til.

Forurensing og gjennomgangstrafikk er likevel fortsatt et stort problem i vår bydel. Arbeiderpartiet vil i neste periode fortsette å jobbe for at færre kjører bil til sentrum, og at flere benytter kollektivtrafikk. Nye trikker, bygging av Fornebubanen og ny T-banetunnel er store og viktige grep som vil gi mange av oss en bedre hverdag.

Arbeiderpartiet vil ha din stemme for å:

 • bevare grønne byrom og parker
 • bevare Tinkern som grøntområde for barn og unge
 • fortsette arbeidet med å bygge flere nye sykkelveier, primært i sterkt trafikkerte gater og finne gode trafikale løsninger for syklister i boliggater
 • videreutvikle kyststien rundt Bygdøy
 • gjenåpne mest mulig av Frognerelva og tilhørende grøntområder
 • oppgradere fasilitetene på bydelens badeplasser
 • plante flere trær og prydbusker på kommunale tomter og torg, og bedre vedlikeholdet av store og gamle trær
 • få flere parker ved å åpne opp bakgårdene til offentlige bygg
 • sette ut flere benker på gater og plasser for å gjøre byen tilgjengelig og anvendbar for enda flerearbeide for at nye byggeprosjekter skal bruke grønne vekster på tak og vegger der det er mulig
 • øke antall miljøstasjoner for resirkulering og behandling av miljøavfall i bydelen
 • stille krav om at alle bydelens virksomheter, og alle leverandører til kommunen, leverer miljøvennlige tjenester.  
 • etablere flere ladestasjoner for el-biler
 • sette ut flere avfallsbeholdere langs strender, i parker og skog
 • montere panteringer på alle bydelens søppelkasser
 • jobbe for flere bysykkelstativ
 • øke antall gjenbruksstasjoner for behandling av avfall i bydelen
 • ta i bruk miljøfartsgrensen om vinteren over Frognerstranda dersom forurensningen gjør det nødvendig

Bydelen som tar vare på deg

I bydelen vår skal alle ha tilgang til et godt, likeverdig og tilgjengelig tjenestetilbud. Barna skal ha barnehager og skoler av god kvalitet. De eldre skal være trygge på at de får hjelpen de trenger og kan være sjefer i egne liv. Alle skal få god helsehjelp når de trenger det. Vi mener velferd skal eies og utvikles av fellesskapet, og sier nei til privatisering av sykehjem og barnehager.

Byrådet, ledet av Arbeiderpartiet, har ført en offensiv velferdspolitikk. Det har blitt flere stillinger i hjemmetjenesten, og mindre ufrivillig deltid. Det er bygget nye barnehageplasser og innført to barnehageopptak i året. Alle barn i første klasse får nå gratis aktivitetsskole. Dessuten har bydelenes økonomi blitt betydelig styrket etter flere år med kutt. Det har gjort det mulig å forbedre tilbudet til innbyggerne og bygge ut velferden.

I den neste perioden vil vi fortsette å føre en offensiv politikk for å bedre eldreomsorgen og tjenestene for personer med nedsatt funksjonsevne, ytterligere bygge ut barnehagetilbudet, og sikre alle innbyggerne et godt velferdstilbud.

Arbeiderpartiet vil ha din stemme for å:

 • fortsette utbygging og rehabilitering av kommunale barnehager, og forhindre at flere offentlige barnehager legges ut på anbud
 • styrke den faglige kvaliteten i barnehagene
 • innføre vikarpool i bydelens barnehager og i pleie og omsorg, og sikre at det settes inn vikarer ved sykefravær og fravær i forbindelse med kompetanseheving
 • videreføre programmet Nye familier, hvor førstegangsfødende får tilbud om hjemmebesøk fra helsesykepleier fra svangerskapet frem til barnet er to år
 • øke bemanningen på helsestasjonene og i barnevernet, slik at flere familier får den oppfølgingen de har behov for
 • styrke forebyggende arbeid og oppfølgingen av barn og unge, særlig knyttet til rusproblemer og psykisk helse
 • ansette flere helsesykepleiere for bydelens ungdom og utvide åpningstidene på skolene
 • arbeide for å få Rosa busser som et nytt tilbud til bydelens eldre og bevegelseshemmede
 • sikre alle en sykehjemsplass med god kvalitet når de trenger det
 • styrke satsingen på hjemmetjenesten, slik at vi kan gi eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser individuelt tilrettelagte tjenester av god kvalitet
 • videreutvikle nye, gode arbeidsmåter og tjenester i bydelens egen hjemmetjeneste slik at flere kan bli boende lengre hjemme
 • arbeide for flere tilrettelagte boliger for eldre av typen Omsorg+
 • styrke tilbudet på bydelens seniorsentre i samarbeid med brukerne
 • øke satsingen på velferdsteknologi for å sikre trygghet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne
 • fortsette å bygge ut det psykiske helsetilbudet og rusomsorgen
 • gå i spissen for å videreutvikle gode hjemmebaserte tjenester, slik som teamorganisering og aktivitetstid
 • Legge til rette for trygghetsskapende arbeid, slik som politiets samarbeid med bydelen og natteravnene

Et seriøst og inkluderende arbeidsliv

Hver dag gjør offentlig ansatte en viktig jobb for bydelens innbyggere. Hjemmetjenesten besøker eldre som bor hjemme. På sykehjemmene gir sykepleierne god omsorg til de som bor der. De yngste barna blir tatt godt vare på i barnehagen. De litt eldre møtes etter skolen for lek og leksehjelp i Aktivitetsskolen.  

Frogner Arbeiderparti er opptatt av at bydelen skal være en god arbeidsgiver. Vi mener faste, hele stillinger skal være hovedregelen, og vil stille krav om bruk av faglærte og lærlinger. Vi vil lytte til de ansatte, og legge til rette for tillitsvalgtarbeid.

Frogner Arbeiderparti vil legge til rette for at foreldrene i lavinntektsfamilier får tilegne seg kvalifikasjoner slik at de kan delta i det ordinære arbeidslivet.

Arbeiderpartiet vil ha din stemme for å:

 • arbeide for en heltidskultur, og tydeliggjøre dette som en av de viktigste forventningene til ledelsen av bydelen og underliggende enheter
 • følge opp Oslomodellen for et seriøst arbeidsliv når bydelen kjøper tjenester, med krav om fast ansatte, faglærte arbeidere, tarifflønn mellom oppdrag og bruk av lærlinger
 • videreføre og utvide ordningen med at bydelen tilbyr ungdom jobb i feriene

Kultur og idrett for alle

Å delta i kultur- og idrettsaktiviteter er viktig for å ha en god og meningsfull fritid. Det bygger samhold og tilhørighet, og motvirker ensomhet. Særlig er et godt kultur- og idrettstilbud viktig for at barn og unge skal ha en trygg og god oppvekst. For Frogner Arbeiderparti er det viktig at alle har mulighet til å delta, uavhengig av familiens bakgrunn og inntekt. Vi vil senke terskelen for å bli med.

Frogner trenger flere felles møteplasser for bydelens innbyggere. Manglende kapasitet på idrettsanlegg, øvingslokaler og kulturelle møtesteder har vært en kontinuerlig utfordring i bydelen. Med Arbeiderpartiet i byråd har vi fått en etterlengtet satsing på idrettsanlegg. Det blir flerbrukshall og ishall på Frogner stadion, Uranienborg skole har fått flerbrukshall, og Frognerbadet utvikles. I løpet av perioden har i tillegg Aktivitetsskolen blitt gratis for alle førsteklassinger.

Frogner Arbeiderparti mener det er nødvendig å fortsette denne satsingen. Bydelen trenger en ambisiøs politikk som aktivt legger til rette for et godt kultur- og idrettstilbud til alle. Vi vil prioritere ungdomstilbudet, spille på lag med frivilligheten, og støtte bydelens idrettslag og foreninger.

Arbeiderpartiet vil ha din stemme for å:

 • inngå samarbeid med frivillige lag og foreninger for å kartlegge behov og sikre et allsidig og godt fritidstilbud til bydelens innbyggere
 • fortsette utbyggingen av idrettsanlegg i bydelen
 • arbeide for å realisere den planlagte banen på Friggfeltet så fort som mulig
 • utvikle Langgaardsløkken på Briskeby til et attraktivt aktivitets- og parkområde
 • gjøre om villaen på Langaardsløkken om til et kultur- og bydelshus for bydelens innbyggere og frivillige organisasjoner
 • gi nye fritidstilbud starthjelp
 • arbeide for nye kulturtilbud og møteplasser som kommer alle beboere i bydelen til gode
 • sikre arealer til idretts- og kulturformål i store byggeprosjekter, for eksempel i førsteetasjer, kjellere og på tak
 • sikre arealer til idrett når Filipstadområdet og stasjonsområdet på Majorstuen skal utvikles
 • inkludere ny svømmehall og flerbrukshall i planene for Filipstad
 • etablere ungdommens kulturhus som del av utbyggingen av Majorstuen T-banestasjon
 • gjøre Frognerbadet til helårsanlegg ved å bygge ny svømmehall på området
 • sikre at idrettstilbudet på Friggfeltet videreføres under bygging av fornebubanen
 • lansere fritidskort for barn og ungdom til å dekke deltakeravgifter til kultur- og idrettsaktiviteter
 • legge til rette for at bydelens korps, idrettslag og foreninger
 • videreutvikle bydelens ungdomstiltak gjennom Cafe condio, Hamna og C@feen, samt Ruseløkka og Bygdøy fritidsklubber
 • etablere en ny ungdomsklubb i området rundt Uranienborg og Homansbyen
 • legge til rette for samarbeid mellom aktivitetsskolen og idrettslag for å utvikle idretts- og kulturtilbudet i aktivitetsskolen
 • etablere utstyrssentral i bydelen for utlån av idrettsutstyr
 • samarbeide om flere åpne dager i bydelens praktbygg og historiske bygninger, som Observatoriet
 • videreføre ordning med aktivitetsguide som legger til rette for gode møter mellom frivillige lag og foreninger og barn og unge
 • styrke det økonomiske bidraget til frivilligheten
 • videreutvikle tilbudet ved Frogner frivillighetssentral
 • legge til rette for utekino og andre kulturaktiviteter i byens parker

Er du enig med Frogner Arbeiderparti om Program for Frogner Ap?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!